O fundacji

Misja fundacji

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w działalności: edukacyjnej, sportowej, kulturalnej, społecznej, zdrowotnej, kształcenia zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości, doradztwie, doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji, popularyzacja idei kształcenia, w tym kształcenia przez całe życie (kształcenia permanentnego). Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Praca na rzecz zawiązywania partnerstwa między organizacjami i instytucjami szkoleniowymi, a pracodawcami zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 • Skupianie wokół Fundacji pracodawców, przedstawicieli nauki, organizacji społecznych i sportowych, których celem jest promocja i realizacja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, sportowej, zdrowotnej, zawodowej oraz ekonomicznej.
 • Wspieranie i promocja różnych form działalności edukacyjnej, sportowej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, zdrowotnej, zawodowej i przedsiębiorczości.
 • Współpraca z organizacjami edukacyjnymi, kulturalnymi, społecznymi, charytatywnymi, sportowymi, zawodowymi, ekonomicznymi w kraju i zagranicą.
 • Udzielanie pomocy prawnej, doradztwo edukacyjne i zawodowe, w tym promocja działań wpływających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Publikowanie informacji o tematyce edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, sportowej i zawodowej.
 • Rozwój kadr zarządzających oświatą, kulturą i sportem.
 • Promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.
 • Działalność informacyjna i edukacyjna dla dorosłych w ramach programu kształcenie przez całe życie (kształcenie permanentne).
 • Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej, akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
 • Realizacje i koordynowanie projektów unijnych.
 • Organizowanie wyjazdów edukacyjnych i wizyt studyjnych w kraju i za granicą służących rozwojowi kadr oświatowych.

Cele fundacji

 • Działalność ekspercką i szkoleniową.
 • Organizację i prowadzenie działalności: wydawniczej, szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej, w tym działalności w ramach programu kształcenie przez całe życie (kształcenie permanentne).
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Organizowanie konferencji i seminariów, inicjowanie i organizowanie dyskusji, debat w kręgach środowisk oświatowych.
 • Inicjowanie i przeprowadzanie badań edukacyjnych i ewaluacyjnych dla szkół, jednostek samorządu terytorialnego.
 • Organizacja kursów edukacyjnych oraz szkoleń zawodowych i doskonalących.
 • Organizowanie konkursów, targów i wystaw edukacyjnych.
 • Redagowanie i wydawanie publikacji, materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
 • Organizację imprez kulturalnych, sportowych, popularyzację aktywnego stylu życia poprzez organizowanie wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych w kraju i zagranicą.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress